Privacyverklaring

Privacyverklaring Bridgeclub Gezelligheid Troef, Holten

 

 

Bridgeclub Gezelligheid Troef (GZT) te Holten, aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) en haar district IJsselstreek onder clubnummer 10056, respecteert de privacy van haar leden en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Deze privacyverklaring bevat informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons, de BridgeBond en ons bridgedistrict

Van leden van Bridgeclub GZT worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en bewaard: 

naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en sekse. Deze gegevens zijn ingevoerd in de ledenadministratie van de BridgeBond.

Aan de gegevens wordt een NBB-lidnummer toegevoegd. De BridgeBond koppelt het lidnummer aan deelnamegegevens en prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt.

Van deelnemers aan onze bridgedrives, waarbij we het NBB-rekenprogramma gebruiken, die geen lid van onze club zijn en geen NBB-lidnummer hebben, verkrijgen wij en de BridgeBond via deze weg naam (en eventueel contactgegevens).

 

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

Met uw persoonsgegevens, al dan niet via de BridgeBond, realiseren of faciliteren wij: 

  • onze clubavond en overige activiteiten van ons, de BridgeBond en ons bridgedistrict, waaronder het opstellen van een meesterpuntenklassement;
  • de uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
  • onze clubwebsite, https://www.nbbclubsites.nl/club/100156; 
  • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie
  • en onze financiële administratie en die van de BridgeBond.

 

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht.

 

Wij, de BridgeBond en ons bridgedistrict zullen persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, de BridgeBond en ons bridgedistrict deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig voor het beoogde doel.

 

Bewaartermijnen

Wij en de BridgeBond bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van wetgeving.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt en bewaard. 

 

 

Rechten

U hebt recht op inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons, de BridgeBond als het bridgedistrict. Dit is over het algemeen zelf te regelen via onze website. 

Er is tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen verwerking van betrokken persoonsgegevens, een verwerking te beperken of om persoonsgegevens te verwijderen. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, de BridgeBond en ons bridgedistrict zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. 

En uiteraard is er het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Heeft u een vraag of verzoek met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris (gezelligheidtroef@gmail.com). 

 

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 

 

 

 

11 augustus 2018