Statuten

Download reglement:

Blad 1

 

KVOPVSANS

Op zestien augustus negentienhonderdnegenentachtig, --------------

zijn voor mij, MR LEONARDUS KOSTERING, NOTARIS TER ---------------

STANDPLAATS DEVENTER, verschenen: --------------------------------

1.  de Heer Cornelis Abraham Raabe, zonder beroep, geboren op --

negen maart negentienhonderdeenentwintig, wonende te 7414 XH --

Deventer, Marsmangaarde 15; -----------------------------------

2.  de Heer Egbert van Oene, zonder beroep, geboren op een -----

november negentienhonderddrieentwintig, wonende te 7412 AE ----

Deventer, Zwolseweg 153. --------------------------------------

De comparanten verklaarden dat zij op een juli negentien----------

honderdnegenentachtig een vereniging hebben opgericht en ---------

vervolgens in algemene vergadering hebben besloten de ------------

statuten als volgt te doen opnemen in een notariële akte:---------

--------------------------- NAAM EN ZETEL ------------------------

Artikel 1. -------------------------------------------------------

1.  De vereniging draagt de naam: "BRIDGE-CLUB SANS-TABAC" --------

Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de -----------

vereniging". --------------------------------------------==----

2.  Zij heeft haar zetel te Deventer. ---------------------==------

----------------- OPRICHTINGSDATUM, VERENIGINGSJAAR --------------

Artikel 2. -------------------------------------------------------

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met -----------

eenendertig augustus daaropvolgend. ------------------------------

Het eerste verenigingsjaar loopt van een juli negentien-----------

honderdnegenentachtig tot en met eenendertig augustus ------------

negentienhonderdnegentig. ----------------------------------------

-------------------------------- DOEL ----------------------------

Artikel 3. -------------------------------------------------------

1.  De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het -----------

bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te ----------

bevorderen, alles in overeenstemming met de regels ------------

welke de Nederlandse Bridge-Bond en het district --------------

waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen. -----------

2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ----

3.  a. lid te zijn van de Nederlandse Bridge-Bond; -----------------

b.   lid te zijn van het district, waartoe de vereniging ---------

c. krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge-Bond --------

behoort; en ---------------------------------------------------

het organiseren van- en het deelnemen aan ---------------------

wedstrijden en competities en verder door alles te doen -------

wat voor de beoefening van het bridgespel ---------------------

nuttig kan worden geacht. -------------------------------------

---------------------- LEDEN EN BEGUNSTIGERS ---------------------

Artikel 4. -------------------------------------------------------

1.  De vereniging kent drie soorten leden, te weten: --------------

gewone, ereleden en leden van verdienste, terwijl de ----------

vereniging daarnaast begunstigers kent. -----------------------

2.  Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als ----

lid van de vereniging zijn aangenomen -------------------------

overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk ---------------

Reglement vast te stellen regelen. ----------------------------

3.  Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke -------------

personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze ---

hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene ----------

vergadering zijn benoemd, op voordracht van -het bestuur of ---

van één of meer leden. ----------------------------------------

4.  Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de -----

blad 2

 

vereniging financieel te steunen met een door de algemene -----

vergadering vast te stellen minimumbijdrage.-------------------

5.  Begunstigers hebben geen andere rechten en---------------------

verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de ----------

statuten zijn toegekend en opgelegd. --------------------------

----------------------------- TOELATING --------------------------

Artikel 5. -------------------------------------------------------

1.  Als eerste en absoluut bindende toelatingseis geldt de --------

bereidheid om het geldende rookverbod in de -------------------

speelruimten zonder enig voorbehoud te onderschrijven en te ---

respecteren. --------------------------------------------------

2.  Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en ---------

begunstigers. -------------------------------------------------

3.  Tegen een afwijzing van het lidmaatschap is geen beroep -------

mogelijk. -----------------------------------------------------

4.  De Algemene Ledenvergadering heeft het recht een --------------

toelating tot het lidmaatschap aan te vechten. De daartoe te --

volgen procedure wordt bij Huishoudelijk reglement ------------

vastgesteld. --------------------------------------------------

----------------------------- REGISTER ---------------------------

Artikel 6. -------------------------------------------------------

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen ---

van de leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers -----

zijn opgenomen. --------------------------------------------------

--------------------- EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP -----------------

Artikel 7. -------------------------------------------------------

1.  Met lidmaatschap eindigt: -------------------------------------

a.  door opzegging door het lid; -------------------------------

b.   door opzegging door de vereniging. Deze kan ----------------

geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de ------

vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de --

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --

voortduren; ---------------------------------------------------

c.  door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken ----

wanneer een lid in strijd met de statuten, --------------------

reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de --------

vereniging op onredelijke wijze benadeelt; --------------------

d.  door overlijden van het lid; -------------------------------

door royement door de vereniging of door de -------------------

Nederlandse Bridgebond. ---------------------------------------

2.  Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het-------------

lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ----------------------

3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de---------

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van ---------

een verenigingsjaar en met inachtneming van een ---------------

opzeggingstermijn van vier weken. -----------------------------

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden ---------------

beëindigd indien van de vereniging of van het lid -------------

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te ----

laten voortduren. ---------------------------------------------

4.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige --------

lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten -

tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. ---------

5.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn ---------------

lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de -----

leden, van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte -

uit te sluiten. -----------------------------------------------

6.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de ----

vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen -----------

blad 3

 

jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat ------------------

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het --

lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot -------

ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen ----

een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit -

beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten -

spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van --------

redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en -----

hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande --

evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de -----

algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep ---

wordt behandeld, te verantwoorden. ----------------------------

7.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een -------------------

verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse ----

bijdrage voor het geheel verschuldigd. ------------------------

---- EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS -----

Artikel 8. -------------------------------------------------------

1.  De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen -------

wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen --------

in het huishoudelijk reglement worden beëindigd ---------------

behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende ---------

verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. ----------

2.  Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. ------

---------------- GELDMIDDELEN - JAARLIJKSE BIJDRAGEN -------------

Artikel 9. -------------------------------------------------------

1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse ---

bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, -------

boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten. ------------

2.  De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een ---------

jaarlijkse minimumbijdragen, die door de algemene -------------

vergadering zal worden vastgesteld. ---------------------------

3.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of -------

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het ----------

betalen van een bijdrage te verlenen. -------------------------

------------------------ BESTUUR ---------------------------------

Artikel 10. ------------------------------------------------------

1.  Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die ---------

door de algemene vergadering worden benoemd. ------------------

De benoeming geschiedt uit de leden. --------------------------

2.  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer ------

bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. -------

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd ----------

zowel het bestuur als vijf of meer leden. ---------------------

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping ----------

voor deze vergadering medegedeeld. Een voordracht door --------

vijf of meer leden moet voor de aanvang van de ----------------

vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ----

3.  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden -----------

ontnomen door een met ten minste tweederde van de -------------

uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ----------

vergadering, genomen in een vergadering waarin ten ------------

minste tweederde van het aantal leden aanwezig of -------------

vertegenwoordigd is. ------------------------------------------

4.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ----------

vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de --------------

opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ---------------

ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.------

5.  Indien er meer dan een bindende voordracht is, ----------------

geschiedt de benoeming uit die voordrachten. ------------------

blad 4

 

6.  Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid ---------

meerderjarig zijn. --------------------------------------------

--------- BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR ------

Artikel 11. ------------------------------------------------------

1.  De bestuursleden die de functie van voorzitter, ---------------

vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en ----------------

wedstrijdsecretaris zullen bekleden worden als zodanig --------

benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie -------------

bekleden. -----------------------------------------------------

2.  Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste --

lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen. ---------

3.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de --------

secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de ----

secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In --------------

overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande --------------

bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de ----------

totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.--------

4.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen -------------

aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming -----------

door het bestuur worden gegeven. ------------------------------

-------- EINDE BESTUURSLIDMARTSCHRP - PERIODIEK AFTREDEN ---------

----------------------------- SCHORSING --------------------------

Artikel 12. ------------------------------------------------------

1.  Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is ----

benoemd, kan te allen tijde door de algemene ------------------

vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing ------

die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een -----------

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die ---------

termijn. ------------------------------------------------------

2.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn ------------

benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken --------

rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. ----------

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt ---------

op het rooster de plaats van zijn voorganger in. --------------

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van ---

en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn -----

lidmaatschap van de vereniging. -------------------------------

---------------- BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING ---------------

Artikel 13. ------------------------------------------------------

1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het -----------

bestuur belast met het besturen van de vereniging. ------------

2.  Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, ------

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht -----------

zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen ------

waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen ---

aan de orde komt. ---------------------------------------------

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid --------

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door ------

commissies of door één of meer personen die door het bestuur --

worden benoemd. -----------------------------------------------

4.  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ----------

vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot ---

het kopen, vervreemden of bezwaren van ------------------------

registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij ------

de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar -----

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich -------------

tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ----------------

derde verbindt. -----------------------------------------------

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen -------

blad 5

 

derden beroep worden gedaan. ----------------------------------

5.  Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4----------------

bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte --------------

vertegenwoordigd: ---------------------------------------------

a.   hetzij door drie gezamenlijk handelende --------------------

bestuursleden; ---------------------------------------------

b.   hetzij door de voorzitter tezamen met één ander ------------

bestuurslid. -----------------------------------------------

--------------JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING -----------

Artikel 14. ------------------------------------------------------

1.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ------

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit -------

te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen ----------

worden gekend. ------------------------------------------------

2.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes -----

maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens ----------

verlenging van deze termijn door de algemene-------------------

vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder --------------

overlegging van een balans en een staat van baten en ----------

lasten, rekening en verantwoording over zijn in het -----------

afgelopen boekjaar gevoerd beleid. ----------------------------

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening ---------

en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ---------

3.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, -------

ereleden en leden van verdienste een kascommissie van ten -----

minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het ----

bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en ---------------

verantwoording van het bestuur en brengt aan de ---------------

algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.---------

4.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording -------

bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de -----------------

kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. ----------

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar ------

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst ---------

de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en ------

bescheiden der vereniging te geven. ---------------------------

5.  De last van de commissie kan te allen tijde door de -----------

algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door ------

de benoeming van een andere kascommissie. ---------------------

6.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de ----------

leden l en 2 tien jaren lang te bewaren. ----------------------

----------------------- ALGEMENE VERGADERING ---------------------

Artikel 15. ------------------------------------------------------

1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle -------

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten ---------

aan het bestuur zijn opgedragen. ------------------------------

2.  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het ------------

verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering ---------------

de -jaarvergadering - gehouden. -------------------------------

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: -----------

a.   het jaarverslag en de rekening en verantwoording -----------

bedoeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar -------

bedoelde commissie; ----------------------------------------

b.   de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor --

het volgende verenigingsjaar; ------------------------------

c.  voorziening in eventuele vacatures; ------------------------

d.  voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of ------

leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping --------

voor de vergadering. ---------------------------------------

blad 6

 

3.  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls -----

bestuur dit wenselijk oordeelt. -------------------------------

4.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave -----

van de te behandelen onderwerpen van ten minste een -----------

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen --------

van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht -----------------

tot het bijeenroepen van een algemene vergadering -------------

op een termijn van niet langer dan vier weken. ----------------

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg ------

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die --------------

bijeenroeping overgaan door oproeping -------------------------

overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste ----

een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen --

dagblad, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde -------

oproepingstermijn. --------------------------------------------

----------------------- TOEGANG EN STEMRECHT ---------------------

Artikel 16. ------------------------------------------------------

1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ----------

ereleden en leden van verdienste van de vereniging. -----------

Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het -----------

bepaalde in artikel 7 lid 6 en geschorste bestuursleden. ------

2.  Over toelating van andere dan de in lid I bedoelde ------------

personen beslist het bestuur. ---------------------------------

3.  Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft ------

één stem.------------------------------------------------------

De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn -------

eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.-------

4.  Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, --

zijn echtgenoot of één van zijn bloedverwanten in de rechte ---

lijn betreffen. -----------------------------------------------

5.  Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen ------

namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. ------

Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te ------------

blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. -----------------

Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering -----------

vertegenwoordigen.---------------------------------------------

-------------------- VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN ------------------

Artikel 17. ------------------------------------------------------

1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de ---------------

voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid ---------

door de vice-voorzitter. --------------------------------------

Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter dan treedt ------

één der door het bestuur aangewezen plaatsvervangers ----------

als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het --------

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering ---------

daarin zelve. -------------------------------------------------

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de --------

secretaris of een ander door de voorzitter daartoe ------------

aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de --------------

voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ---------------

ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen -------

een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen ---------

opmaken.-------------------------------------------------------

De inhoud van deze notulen of van het proces-verbaal wordt ----

ter kennis van de leden gebracht. -----------------------------

------------ BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ----------

Artikel 18. ------------------------------------------------------

1.  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de ------

voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen -----

blad 7

 

is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud -----------------

van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet --

schriftelijk vastgelegd voorstel. -----------------------------

2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het ----

eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan ----

vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid ------

der vergadering of, indien de oorspronkelijke -----------------

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, ----------

een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe --

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke ---

stemming. -----------------------------------------------------

3.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, ---------

worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen -----

met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ---------

stemmen. ------------------------------------------------------

4.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn --------------

uitgebracht. --------------------------------------------------

5.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de -------------

volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede ------

stemming, of ingeval van een bindende voordracht een tweede ---

stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft ------

alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, -----

dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon ----

de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen ------

twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde ----

herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) -

wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij -----------

de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd -----

de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming --------------

het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ------------------

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal ---------

stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt --------

door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de --------

nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.---

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen ------

staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen; ------------

6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende -------

verkiezing van personen, dan is het verworpen. ----------------

7.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter ----

een schriftelijke stemming gewenst acht of één der ------------

stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.--------------

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten -----

briefjes.------------------------------------------------------

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een ---------

stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. ----------------

8.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet --

in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het -

bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de -------

algemene vergadering. -----------------------------------------

9.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of -----

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden --------

genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde --

komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot ---------------

statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen -------

oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven ----

wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het -------

oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband ---

houdende formaliteit niet in acht genomen. --------------------

 

blad 8

 

--------------- BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING ---------------

Artikel 19. ------------------------------------------------------

1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het ------

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen --

van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. --

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. --

2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ----------

vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21. --

------------------------ STATUTENWIJZIGING -----------------------

Artikel 20. ------------------------------------------------------

1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden --

gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering -----

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging --

van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen ----

geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met -----

statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge-Bond, -------

gevestigd te 's-Gravenhage en van het district waartoe de -----

vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden -------

zonder verkregen schriftelijke toestemming van de Nederlandse -

Bridge-Bond. --------------------------------------------------

2.  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter ----------

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben -----

gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een --

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging --

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor -

de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de -

vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift -----

als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. -------------

3.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste -----------

tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een ----------

vergadering waarin ten minste tweederde van de leden ----------

tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de -

leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die ------

vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden --

binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over -------

het voorstel zoals dit in de vorige vergadering aan de orde ---

is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of --------------

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een ----

meerderheid ---------------------------------------------------

van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. --

4.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat --------

hiervan een notariële akte is opgemaakt. ----------------------

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid -------

bevoegd. ------------------------------------------------------

---------------------------- ONTBINDING --------------------------

Artikel 21. ------------------------------------------------------

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van -------

de algemene vergadering. --------------------------------------

Het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande ---------

artikel is van overeenkomstige toepassing. --------------------

2.  Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ----------

vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden ----------

zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de --------------

liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen. -----------

3.  Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door ------

de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als ----

het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. ------

 

 

blad 9

 

--------------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT --------------------

Artikel 22.-------------------------------------------------------

1.  De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement -------

nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, -----------------

introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdragen, de -------

werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze -------

van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere --------------

onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. --------

2.  Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden ------

bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk -

voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de -------------

stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het ----

bestuur. ------------------------------------------------------

3.  Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de ----

wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met ---------

deze statuten of met de statuten en reglementen van de --------

Nederlandse Bridge-Bond, gevestigd te 's-Gravenhage en --------

van het district waartoe de vereniging behoort. ---------------

Dit lid mag nimmer gewijzigd worden. --------------------------

--------------------------- SLOTBEPALING -------------------------

In afwijking van artikel 10 ten aanzien van de wijze van ---------

benoeming treden voor de eerste maal als bestuursleden op: -------

-            de Heer Cornelis Abraham Raabe, geboren te Malang -------------

(Indonesië) op negen maart negentienhonderdeenentwintig, ------

wonende te 7414 ZH Deventer, Marsmangaarde 15, ----------------

voorzitter; ---------------------------------------------------

-            Mevrouw Dirkje Geertje Wilhelmina Ruchtie-Schmidt, geboren ----

te Amsterdam op vijftien september negentienhonderddertig, ----

wonende te 7413 AG Deventer, Brinkgreverweg 134,---------------

secretaresse; -------------------------------------------------

-            de Heer Egbert van Oene, geboren te Wijhe op een november -----

negentienhonderddrieentwintig, wonende te 7412 AE Deventer, ---

Zwolseweg 163, - penningmeester; ------------------------------

-            de Heer Henri Johan Dina Luppes, geboren te Leiden op ---------

drie februari negentienhonderdtweeentwintig, wonende te -------

7415 CA Deventer, Van Gesscherstraat 4, -----------------------

commissaris algemene zaken; en---------------------------------

-            de Heer Franciscus Wilhelmus Maria Wehkamp, geboren te --------

Hardenberg op negenentwintig december negentienhonderd- -------

negenentwintig, wonende te 7415 JG Deventer, Wezenland302, ----

commissaris technische zaken. ---------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ------------------------

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Deventer op de datum -------

in het hoofd dezer akte vermeld. ---------------------------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -----------

comparanten, hebben deze eenstemmig verklaard van de inhoud ------

van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige ------------

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ------------------------

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -----------

comparanten en mij, notaris, ondertekend. ------------------------