Competitie reglement

 

          Artikel 1     Definities.

Dit reglement verstaat onder:

 

Bestuur                   : Het bestuur van de Startclub.

Eigen gemiddelde   : Per competitie, het gemiddelde van de, met de vaste partner, behaalde en nog te behalen scores.

Spelregels               : De Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond.

W.L.                       : De dienstdoende wedstrijdleider van de Startclub.

 

          Artikel 2     Algemeen.

 

2.1    Dit reglement is naast de Spelregels van toepassing op alle competities van de Startclub.

2.2    De W.L. leidt de te houden competities.

2.3    Waar in dit reglement gesproken wordt over speler/hij/hem, kan ook gelezen worden speelster/zij/haar.

 

Artikel 3     Wedstrijdschema.

 

3.1    Het wedstrijdschema wordt door het bestuur vastgesteld en zal een opgave bevatten van de data waarop de competities en de lessen zullen plaatsvinden, het aantal competities en het aantal zittingen per competitie.

 

Artikel 4     Indeling in groepen.

 

4.1    Bij aanvang van een nieuwe competitie verdeelt de W.L. de paren over de verschillende groepen, rekening houdend met:

                            -  de regels voor promotie en degradatie (Artikel 5).

         -  de te verwachten speelsterkte van nieuwe leden.

4.2    Een paar gevormd door nieuwe leden wordt in beginsel in de laagste groep ingedeeld.

4.3    De W.L. kan op een zitting de groepsindeling aanpassen om wachttafels te voorko­men. Voor een paar, dat daardoor in een hogere dan zijn eigen groep wordt ingedeeld, zal de behaalde score worden meegeteld dan wel tot een minimum van het Eigen Gemiddelde; wordt een paar in een lagere groep ingedeeld dan zal de behaalde score worden meegeteld dan wel tot een maximum van het Eigen Gemiddelde.        

 

Artikel 5     Promotie en degradatie.

 

5.1    Om voor promotie in aanmerking te komen dient een speler tenminste de helft, afgerond naar boven, van het voor een competitie vastgestelde aantal zittingen met de vaste partner te hebben gespeeld.

5.2    Na een competitie promoveren in elke groep de hoogst geëindigde twee paren en degraderen in elke groep de laagst geëindigde twee paren.

5.3    Automatische degradatie volgt als een paar meer dan de helft van het voor die competitie vastgesteld aantal zittingen niet aanwezig is geweest, tenzij dit voor aanvang van de betreffende competitie is gemeld.

5.4    Een paar uit die groep, waarin drie spellen worden gespeeld, mag éénmaal per seizoen zijn promotie weigeren, indien redelijkerwijs verwacht kan worden, dat dit paar het speeltempo in de hogere groep niet kan volgen.

5.5    In het belang van de groepsgrootte, kan de W.L. van deze promotie/degradatie regels afwijken.

 

Artikel 6     Verzuim.

 

6.1    Elk lid van een paar meldt zijn eventuele verhindering volgens de bekendgemaakte  afmeldregeling.

6.2    Een paar dat een verhindering heeft, krijgt een score toegewezen van zijn eigen gemiddelde met een max. van: 

  •    50 % voor de eerste afmelding

  •    45 % voor de tweede afmelding

  •    40 % voor de derde afmelding

  •    35 % voor de vierde afmelding

  •    30 % voor de vijfde afmelding

  •    25 % voor de zesde afmelding

 

Artikel 7     Invallers.

 

7.1    Speelt men niet met de vaste partner dan speelt men met een invaller.

7.2    De speler waarvan de partner verhinderd is zal door de W.L., binnen de mogelijkheden, worden gekoppeld aan een andere speler zonder partner.

7.3    In overleg met de W.L. is het ook mogelijk dat iemand, die geen lid is van de Startclub, als invaller optreedt.

7.4    De met een invaller behaalde score wordt, voor het betreffende paar / de betreffende paren, meegeteld tot een maximum van 60% en een minimum van 40%.

 

Artikel 8     Het spel.

 

8.1    De speeltijd per ronde is 35 minuten.

8.2    Zeven minuten voor het einde van deze speeltijd wordt er een signaal gegeven. Na dit signaal mag niet meer aan een nieuw spel worden begonnen, tenzij met toestemming van de W.L. Per paar mag slechts één spel worden nagespeeld.

8.3    De wisseltijd is 3 minuten.

Noot:   Voor deze tijdsweergave wordt gebruik gemaakt van een klok die voor iedereen zichtbaar wordt opgesteld

8.4    Niet gespeelde spellen worden niet meegerekend met de uitslagberekening.

 

Artikel 9     Slotbepaling.

 

9.1    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niet nader zijn geregeld, beslist de W.L.

9.2    In omstandigheden, waarin strikte toepassing van dit reglement tot onbillijke dan wel als onrechtvaardig aan te merken uitkomsten zou leiden, is de W.L. bevoegd van dit reglement af te wijken.