Wedstrijdreglement

Download reglement:

 

INLEIDING

 

Artikel 1

 

Dit reglement verstaat onder:

 

BCI:             :    Bridgeclub Icarus

NBB             :    De Nederlandse Bridge Bond

Spelregels     :    De spelregels voor wedstrijdbridge van de NBB

Bestuur         :    Het bestuur van de BCI

WR               :    Het wedstrijdreglement van de BCI

WL               :    De wedstrijdleider van de BCI

WOC            :    De wedstrijd organisatie commissie van de BCI

TC                :    De technische commissie van de BCI

Arbiter          :    De door de WL voor een zitting aangewezen persoon die in een of meer groepen de arbitrage verzorgt

Periode         :    Een bepaald aantal zittingen gedurende welke parenwedstrijden worden gespeeld, dat wordt afgesloten met promotie en degradatie

Paar              :    Een partnership bestaande uit twee dan wel drie personen

 

ALGEMEEN

 

Artikel 2

 

1.      De WL leidt de wedstrijden in samenwerking met de WOC.

2.      De WL maakt bekend op welke wijze en wanneer mededeling moet worden gedaan van het feit dat een paar of een lid verhinderd is een zitting bij te wonen.

3.      Op voorstel van de WOC stelt het bestuur bij de aanvang van het seizoen het wedstrijdschema vast. In dit schema wordt ten minste aangegeven:

§   op welke dagen de zittingen zullen worden gehouden,

§   welke zittingen behoren tot één periode en

§   op welke zittingen een van de parencompetitie afwijkende wedstrijdvorm zal worden gehanteerd, dan wel een bijzondere drive zal worden gehouden.

                       

PARENCOMPETITIE

 

Artikel 3

 

1.      Indeling

a.       De WL deelt de paren voor de parencompetitie per periode in vaste groepen in met inachtneming van de promotie- en degradatieregeling als vermeld in lid 2.
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen geschiedt de indeling op grond van de eindstanden na de laatste periode van het voorafgaande seizoen.

b.      Een paar, gevormd door nieuwe leden, wordt ingedeeld in de laagste groep. De WL kan na overleg met de WOC en/of de TC besluiten een nieuw paar in een hogere groep in te delen.

c.       Als tijdens een zitting in twee groepen het aantal paren oneven is, spelen de “stilzittende” paren tegen elkaar. De paren van de hoogste groep spelen altijd in de NZ-richting en de andere paren in de OW-richting. De behaalde scores gelden voor desbetreffende paren van beide groepen.

 

2.      Promotie en degradatie

a.       Na elke periode promoveren de vier paren die in de groepen (met uitzondering van de hoogste groep) op de hoogste plaats zijn geëindigd. De WL kan van dit aantal afwijken indien dit in verband met de grootte van de groep gewenst is.
Om voor promotie in aanmerking te komen, dient ten minste 50% van het voor een periode vastgestelde aantal zittingen met de eigen partner te zijn gespeeld. Lid 5 is van toepassing.

b.      Indien echter een partner van een paar door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) gedurende een of meer perioden niet kan spelen wordt de andere partner, die gedurende die afwezigheid met een vaste invaller heeft gespeeld, geacht te hebben gespeeld met de eigen partner. In dat geval is artikel 5, lid 1, sub c (bij vervanging door een lid) dan wel artikel 5, lid 1, sub d (bij vervanging door een niet-lid) niet van toepassing.
Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient het te vormen tijdelijke paar zich tevoren aan te melden bij het bestuur. Indien twee leden een tijdelijk paar vormen wordt daarbij voor zoveel nodig vastgelegd welke plaats beide partners op de ranglijst innamen bij het einde van de laatst gespeelde periode. Tevens moet men akkoord gaan met een eventuele (terug)plaatsing in de oorspronkelijke dan wel een lagere groep bij terugkomst van de afwezige partner dan wel het aangaan van een nieuw partnership. Bij die gelegenheid zal het bestuur na overleg met de WL een plaats in een groep toekennen.

c.       Na elke periode degraderen de vier paren die in de groepen (met uitzondering van de laagste groep) op de laagste plaats zijn geëindigd. De WL kan van dit aantal afwijken indien dit in verband met de grootte van de groep gewenst is. In elk geval degraderen de paren die minder dan 50% van het voor een periode vastgestelde aantal zittingen hebben gespeeld. Een zitting waarop is gespeeld met een andere partner dan wel een vervangend paar wordt geacht een bijgewoonde zitting te zijn. Lid 5 van dit artikel is van toepassing.
Vervolgens wordt de groep degradanten aangevuld met de paren die in de groep op de laagste plaatsen zijn geëindigd.

d.      Eenmaal per seizoen heeft een paar de mogelijkheid een periode over te slaan. Voor aanvang van de betreffende periode dient dit te worden meegedeeld aan de dienstdoende wedstrijdleider. Het gevolg is dat het betreffende paar in deze periode niet zal promoveren of degraderen. Per groep mogen slechts twee paren tegelijkertijd gebruik maken van deze regeling en wel op volgorde van binnenkomst van de verzoeken. Hierbij geldt de melding aan de dienstdoend wedstrijdleider!
In het geval van ziekte zal soepel worden omgesprongen met deze regel. De WOC beslist uiteindelijk.

 

3.      Kampioenschap
Aan het einde van elke periode wordt aan de hand van de eindstanden een ranglijst opgesteld, waarbij aan het paar dat in de hoogste groep het hoogst is geëindigd het laagste en het paar dat in de laagste groep het laagst is geëindigd het hoogste rangnummer wordt toegekend.
Aan het einde van het seizoen worden de aldus toegekende rangnummers getotaliseerd en worden de paren in een oplopende volgorde op de seizoensranglijst geplaatst. Indien de som van de rangnummers gelijk is, is het totaal van de behaalde percentages beslissend voor de plaats op de ranglijst. Voor het samenstellen van laatstbedoelde lijst worden voor elk paar de resultaten van een bij de aanvang van het seizoen te bepalen aantal perioden in aanmerking genomen; indien meer perioden is gespeeld, wordt geen rekening gehouden met de boventallige perioden met het slechtste resultaat. Buiten beschouwing blijven de perioden waarin minder dan 50% met het voor die periode vastgestelde aantal zittingen met de eigen partner is gespeeld. Lid 5 is van toepassing.
Het paar dat als eerste eindigt is de clubkampioen van dat seizoen.

 

4.      Meesterpunten
Iedere speelavond worden voor elke groep meesterpunten toegekend conform de regels van de NBB.

 

5.      Bijzondere bepaling
Een zitting die wordt verzuimd als gevolg van het bijwonen van of deelnemen aan een onder auspiciën van de NBB georganiseerde activiteit, waarbij men de BCI vertegenwoordigt, wordt geacht een zitting te zijn, waarop met de eigen partner is gespeeld.

 

WISSELEN VAN PARTNER

 

Artikel 4

 

1.      Indien spelers uit dezelfde groep onderling van partner wisselen, worden de door de nieuw gevormde paren in te nemen plaatsen in de competitie bepaald door het gemiddelde van de scores van de oude paren.

 

2.      Indien de oude paren in verschillende groepen speelden, bepalen de nieuwe paren in eerste instantie onderling wie de plaats van het oude paar in de hoogste groep en wie de plaats in de lagere groep zal innemen. Zonodig laat de WL de plaatsing in de groep bepalen door het lot.

 

VERHINDERING

 

Artikel 5

 

1.      Gemelde verhindering
Voor het toekennen van de scorepercentages gelden de volgende bepalingen:

a.       Bij verzuim wordt een score toegekend gelijk aan het gemiddelde van de door het desbetreffende paar in een periode behaalde en nog te behalen scores. Hieraan wordt voor elk verzuim een maximum gesteld van 50%.
Indien het verzuim het gevolg is van een in artikel 3, lid 5 omschreven situatie wordt aan de toe te kennen score geen maximum gesteld.

b.      Indien twee leden, spelend in dezelfde groep voor een zitting waarop hun eigen partners zijn verhinderd, een paar vormen wordt de in die zitting behaalde score voor beide paren meegeteld. De indeling in de groep geschiedt bij het hoogste paarnummer van de oorspronkelijke indeling in de betreffende periode.

c.       Indien twee leden spelend in twee opeenvolgende groepen, om de onder sub b vermelde reden voor een zitting een paar vormen, worden zij in principe ingedeeld in de hoogste van die twee groepen. Indien het twee leden betreft die in twee niet-opeenvolgende groepen spelen, worden zij in principe ingedeeld in de (hoogste) tussenliggende groep.
De WL kan van het voorgaande afwijken indien dit in verband met de grootte van de groepen gewenst is. Het paar kan echter nooit worden ingedeeld in een andere dan de hiervoor aangeduide groepen.
De in de zitting behaalde score wordt voor de beide paren meegeteld.

d.      Indien een lid of een paar zich op een zitting laten vervangen, wordt die behaalde score volledig meegeteld.

 

2.      Niet gemelde verhindering

a.       Van een paar dat onaangekondigd en naar de mening van de WL zonder geldige reden een zitting verzuimt wordt onder toepassing van lid 1, sub a van dit artikel het totaalpercentage over die periode verlaagd met 10.

b.      Van een paar waarvan een lid onaangekondigd voor een zitting een paar vormt met een niet-lid wordt het in die zitting behaalde percentage, onder toepassing van lid 1, sub d van dit artikel, verlaagd met 1.

c.       De WL dient de in de leden 2, sub a en sub b aangeduide straffen binnen tweemaal 24 uur aan de betrokkenen mee te delen onder vermelding van het feit dat tegen zijn beslissing beroep kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 10 lid 3.

 

ARBITRAGE

 

Artikel 6

 

Bij een onregelmatigheid tijdens een zitting dient de voor de desbetreffende groep aangewezen arbiter te worden gewaarschuwd.

 

HET BIEDEN

 

Artikel 7

 

1.      Systeemkaart
De spelers zijn verplicht vóór de aanvang van het bieden hun volledig ingevulde systeemkaart ongevraagd aan hun tegenstanders te overhandigen.

 

2.      Biddingboxes
Het bieden dient te geschieden met behulp van biddingboxes, indien deze op de tafel aanwezig zijn, tenzij de WL anders beslist.

 

3.      Alerteren
Indien sprake is van een conventionele bieding, dient te worden gealerteerd volgens de door de NBB gestelde regels. Het alerteren dient te geschieden met behulp van het daarvoor bestemde kaartje in de biddingbox. Bij het ontbreken van biddingboxes wordt gealerteerd door op de tafel te kloppen.

 

4.      “Stop”-regel
Een openingsbod van 2 of hoger, alsmede ieder sprongvolgbod of sprongantwoord, moet worden voorafgegaan door het uitspreken van het woord “STOP” of, bij gebruik van de biddingbox, door het neerleggen van de “stop”-kaart door diegene die het bod doet. De volgende speler is verplicht enige tijd (circa 10 seconden) te wachten voor hij een bieding doet. Bieden is pas toegestaan als het stopkaartje weer in de biddingbox is teruggeplaatst.

 

5.      Rondpassen
Nadat met betrekking tot een op een zitting nog niet eerder gespeeld spel door geen enkele speler een bod is gedaan mag opnieuw worden gegeven, indien:

a.       vóór de aanvang van het bieden daarover tussen de spelers overeenstemming bestaat en

b.      de kaarten van elke speler met de beeldzijde naar boven zijn getoond en

c.       elke speler met het rondpassen akkoord is gegaan.

 

HET SPELEN

 

Artikel 8

 

1.      Speelschema

a.       De WL bepaalt per zitting en per groep het te spelen schema en het aantal spellen.

b.      Indien een wedstrijd wordt gespeeld, die qua opzet of scoreberekening afwijkt van de in artikel 3 omschreven parenwedstrijd, zet de WL een en ander vóór de aanvang van de wedstrijd(en) uiteen, voor zover daaraan behoefte bestaat.

c.       Op elke zitting zijn de Spelregels alsmede het Wedstrijdreglement van de NBB van toepassing, een en ander voor zover daarvan in dit WR niet is afgeweken.

 

2.      Speeltijd
Aan het begin van het seizoen en zonodig nadien wordt de toegestane speeltijd per ronde door de WL in overleg met het bestuur vastgesteld en bekend gemaakt. Op verzoek van een arbiter past de WL de speeltijd voor een ronde aan.

 

STRAFFEN

 

Artikel 9

 

1.      Niet tellen van de kaarten
Het verzuim om de kaarten, vóór het inzien dan wel ná het spelen, te tellen, wordt gestraft met een vermindering van 25% van de top van een spel. Bij viertallenwedstrijden (hieronder worden ook Butlerwedstrijden gerekend) is de vermindering 1 WP of (indien de uitslag niet wordt uitgerekend in WP’s) 3 IMP’s.

 

2.      Te laat beëindigen van een spel
Indien spelers een ronde niet op tijd hebben beëindigd, ontvangen beide paren een waarschuwing. Elke volgende maal dat de speeltijd door een van deze paren op die zitting wordt overschreden, wordt de op die zitting behaalde score verminderd met 25% van de top van een spel. Het overschrijden van de speeltijd (inclusief de extra 3 minuten wisseltijd) van de laatste ronde wordt ook bestraft met en vermindering van 25% van de top van een spel. Bij viertallenwedstrijden is die vermindering 3 IMP’s.

 

3.      Naspelen van een spel

a.       Indien de arbiter beslist dat een spel in een bepaalde ronde niet meer kan worden gespeeld, dient –indien daarvoor naar het oordeel van de WL tijd bestaat- het spel na afloop van de laatste ronde te worden nagespeeld. Lid 2 van dit artikel is op overeenkomstige wijze van toepassing.

b.      Indien de WL van mening is dat een spel niet meer kan worden nagespeeld, kent hij de paren voor dat spel een score toe van:

§  minimaal 60% indien het naspelen niet het gevolg is van te langzaam spelen,

§  50% indien het naspelen het gevolg is van te langzaam spelen in één ronde,

§  35% indien het naspelen het gevolg is van te langzaam spelen in twee of meer ronden.

 

4.      Draaihand
Het veroorzaken van een draaihand wordt bestraft door de score van het betreffende spel te verminderen met 25% van de top van een spel.

 

5.      Kunstmatige arbitrale score
Aan arbiters is het recht voorbehouden om in bepaalde gevallen kunstmatige arbitrale scores toe te kennen. De spelregels van de NBB worden hierbij in acht genomen. Zo kan de arbiter in bepaalde gevallen aan een paar een score van 50% toekennen dan wel een score van 60% of 40% toekennen. Bij viertallenwedstrijden betekent dit laatste een score van +3 IMP’s dan wel –3 IMP’s. Het toekennen van dergelijke scores wordt ook wel “gemiddeld plus” en “gemiddeld min” genoemd.

 

6.      Langzaam spelen bij viertallenwedstrijden
Aan het begin van de zitting bepaalt de WL op welk tijdstip de halve eindstrijd beëindigd moet zijn. Na het verstrijken van dit tijdstip zullen vijf minuten extra speeltijd worden toegestaan. Als het spelen ook dan nog niet is beëindigd, worden beide teams bestraft met 1 WP of 3 IMP’s voor elke vijf minuten of gedeelte daarvan dat de vertraging meer bedraagt dan de eerder toegestane extra vijf minuten.

 

PROTESTEN

 

Artikel 10

 

1.      Een protest tegen (dan wel een verzoek om herziening van) een beslissing van de WL of arbiter moet worden ingediend bij de WL binnen dertig minuten na beëindiging van de laatste ronde van de zitting waarop de definitieve uitslag bekend is gemaakt. (M.a.w. in het algemeen dus binnen een half uur na afloop van de volgende zitting.

 

2.      Het protest dient gesteld te worden op het officiële protestformulier dat bij de WL verkrijgbaar is. Het protest wordt behandeld door het bestuur, tenzij een protestcomité wordt benoemd.

 

3.      Tegen een beslissing van het bestuur of een protestcomité is beroep mogelijk. Het moet binnen veertien dagen na de beslissing worden ingediend. Nadere inlichtingen worden zonodig door het bestuur verstrekt.

 

4.      Protesten van andere strekking dan omschreven in lid 1 (bijvoorbeeld indeling in een groep) moeten binnen 8 dagen, nadat de beslissing bekend is gemaakt, worden ingediend bij het bestuur. Beroep is mogelijk binnen veertien dagen, nadat de beslissing van het bestuur is meegedeeld, bij de commissie van beroep van de NBB.

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 11

 

In gevallen waarin dit WR niet voorziet, beslist de WL zo mogelijk in overleg met het bestuur.