Huishoudelijk Reglement

Download reglement:

Hoofdstuk 1. Leden.

 

Hoofdstuk 2. Bestuur.

 

Hoofdstuk 3. Algemene Vergadering.

 

Hoofdstuk 4. Contributie.

 

Hoofdstuk 5. Commissies.

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen.

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

 

Hoofdstuk 1. Leden.

 

Art. 1.1. Voor de toelating van gewone leden gelden de volgende regels: na aanmelding bij een bestuurslid wordt een kandidaat-lid uitgenodigd om twee speelbijeenkomsten mee te maken, waarna toetreding als lid kan volgen, tenzij bij het bestuur bezwaar is binnengekomen van één of meer leden tegen toelating. In dat geval beslist het bestuur omtrent de toelating na kennisneming van het bezwaar.

 

Art. 1.2. Na toelating van een nieuw lid zorgt de secretaris voor opneming in het register van namen en adressen van leden van de vereniging en voor melding van de toetreding aan de Nederlandse Bridge Bond.

 

Art. 2. De leden zijn verplicht:

a. de Statuten en de reglementen van de vereniging, waarvan zij bij toetreding een exemplaar ontvangen, alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na te leven;
b. de uit artikel 10 lid 2 van dit reglement voortvloeiende aanwijzingen en beslissingen van de Technische Commissie na te leven;

 

Art. 3. Het bestuur kan een “ledenstop’ instellen, wanneer de omstandigheden dit naar de mening van het bestuur eisen. Het bestuur legt hiervan verantwoording af aan de algemene vergadering.

 

Hoofdstuk 2. Bestuur.

 

Art. 4. Omschrijving bestuursfuncties.

1. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten en ziet er op toe dat de bestuursleden hun taak naar behoren vervullen.
2. De secretaris voert de briefwisseling van de vereniging. Van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en verricht voorts alle werkzaamheden, die volgens de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en bestaande gebruiken aan zijn functie zijn verbonden.
3. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, doet de uitgaven, int de contributies en andere inkomsten en draagt zorg voor de financiële administratie.
4. Eén van de bestuursleden is voorzitter van de Technische Commissie.

 

Art. 5. Bestuursvergaderingen.
1. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen. In urgente gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van deze termijn worden afgeweken.
2. Indien ten minste twee bestuursleden de wens daartoe te kennen geven, met opgave van het/de door hen voorgestelde onderwerp(en) van bespreking, is de voorzitter gehouden een bestuursvergadering bijeen te roepen.
3. Besluiten van het bestuur zijn slechts geldig indien een meerderheid van het bestuur ter vergadering aanwezig is.
4. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de bestuursvergadering voorgezeten door een ander, door de aanwezige bestuursleden uit hun midden aan te wijzen bestuurslid.

 

Hoofdstuk 3. Algemene Vergadering.

 

Art. 6 1. De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden in de maand september.

 

Art. 6.2. De orde van werkzaamheden op de Jaarlijkse Algemene Vergadering is in het algemeen als volgt:
1. Behandeling van de notulen van de vorige algemene vergadering.
2. Mededeling van ingekomen stukken.
3. Jaarverslag van het bestuur.
4. Rekening en verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
5. Verslag kascommissie.
6. Benoeming kascommissie.
7. Begroting van ontvangsten en uitgaven voor het lopende boekjaar.
8. Mededelingen en voorstellen van het bestuur.
9. Voorstellen van leden.
10. Verkiezing van leden van het bestuur.
11. Rondvraag.

 

Art. 7 1. Indien een lid in een algemene vergadering naar het oordeel van de voorzitter buiten de orde is of de beraadslagingen op ernstige wijze verstoort, kan de voorzitter dat lid na voorafgaande waarschuwing het woord ontnemen.

 

Art. 7.2. Indien een lid zich in een algemene vergadering niet aan de leiding van de voorzitter wenst te onderwerpen, kan dat lid de toegang tot de vergadering door de voorzitter worden ontzegd.

 

Art. 7.3. De voorzitter heeft het recht een onderwerp, dat in een algemene vergadering bij de rondvraag aan de orde komt, niet in behandeling te nemen, tenzij de vergadering anders beslist.

 

Hoofdstuk 4. Contributie.

 

Art. 8.1. Door de jaarlijkse algemene vergadering wordt aan de hand van een desbetreffend voorstel van het bestuur de contributie van de in lid 2 van dit artikel genoemde leden vastgesteld.

 

Art. 8.2. Het bedrag van de contributie kan verschillen met betrekking tot respectievelijk:
a. het aantal malen dat men gebruik maakt van de aangeboden speelmogelijkheid;
b. leden tot 25 jaar (jeugdleden);
c. leden, die tevens lid zijn van één of meer andere bij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten verenigingen (dubbelleden);
d. overige leden.

 

Hoofdstuk 5. Commissies.

 

Art. 9. Kascommissie.
De kascommissie brengt van haar bevindingen tijdig rapport uit aan het bestuur en vervolgens - conform artikel 13 lid 3 van de Statuten - aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

Art. 10. Technische Commissie.
1. De Technische Commissie wordt jaarlijks door het bestuur samengesteld op zijn eerste vergadering na de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
2. De Technische Commissie heeft tot taak:
a. het organiseren van de clubcompetitie en van andere interne wedstrijden en speelbijeenkomsten;
b. het zorgdragen voor de wedstrijdleiding van de door de vereniging of met haar medewerking georganiseerde wedstrijden;
c. het adviseren van het bestuur bij het vaststellen van de teams, die de vereniging afvaardigt. Hiertoe behoort het samenstellen van paren c.q. viertallen en het aangeven van de volgorde daarvan, alsmede het aanwijzen van invallers;
d. het bijhouden en verwerken van alle uitslagen.die voor de beoordeling van de speelsterkte van viertallen, paren of individuele spelers van belang worden geacht.
3. Voorts adviseert de Technische Commissie het bestuur in alle aangelegenheden van wedstrijdorganisatie en wedstrijdtechniek. voor zover zij daarmee niet krachtens het vorige lid zelf belast is.

 

Art. 11. Andere commissies.
1. Het bestuur kan andere commissies instellen, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
2. Aan deze commissies kan het bestuur onder meer opdragen, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak uit te voeren; één en ander voorzover de wet en de statuten zulks veroorloven.
3. Het bestuur kan voor iedere commissie, als in dit en het voorgaande artikel bedoeld, een reglement vaststellen, waarin haar taak en werkwijze zijn vervat.

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen.

 

Art. 12. Een besluit tot uittreding uit de Nederlandse Bridge Bond kan slechts worden genomen door de algemene vergadering.
Het bepaalde in artikel 19 van de Statuten is van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 13. In alle gevallen, waarin de Statuten en dit Reglement niet voorzien beslist het bestuur.

 

Art. 14. Wijziging van dit reglement geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 2 van de Statuten.