Statuten

 

 

 

STATUTEN

(vastgesteld in de Algemene Vergadering van 18 mei 1990)

 

Naam en zetel:

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: “Bridge-Sociëteit Dalfsen
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging’.
2. Zij heeft haar zetel in Dalfsen.

Oprichtingsdatum. verenigingsjaar:
Artikel 2.
De vereniging werd opgericht op 1 september 1959 en wordt thans aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.
Het boekjaar loopt van 15 juni tot en met 14 juni daaropvolgend.

Doel:
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel in de
meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de
regels, welke de Nederlandse Bridge Bond en het district, waartoe de vereniging
behoort, daarvoor vaststellen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond;
b. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de
indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort;
c. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities;
d. het verrichten van al wat verder voor de beoefening van het bridgespel
en in het belang van de vereniging wenselijk wordt geacht.

Leden en begunstigers:
Artikel 4.
1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, ereleden
en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.
2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de
vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk
Reglement vast te stellen regels.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich
jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig
door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van
één of meer leden.
4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
minimum-bijdrage.
5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die,
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd, dan wel door
de algemene vergadering zijn vastgesteld.

Toetreding:
Artikel 5.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.

Register:
Artikel 6.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden,
ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap:
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door of namens het lid;
b. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur.
Deze kan geschieden, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door royement, uitgesproken door het bestuur onder opgaaf van redenen,
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
c. door overlijden van het lid;
e. door royement door de Nederlandse Bridge Bond.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden voor het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
op grond van het feit dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, dan wel dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot royement staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van
het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis gesteld. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene
vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd, zulks
onverminderd het bepaalde in artikel 8, lid 3.

Geldmiddelen - .laarlijkse bijdragen:
Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen
van de leden en de begunstigers, inleggelden. boetes, schenkingen en uit
eventuele andere baten.
2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
minimum-bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur:
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene
vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 en lid 4. Tot het opmaken van
zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als één of meer leden. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. Een voordracht door één of meer leden moet voor de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste tweederde
van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend
karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
uit die voordrachten.
6. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur:
Artikel 10.
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
De andere functies worden onderling verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan één
functie bekleden.
2. Eén van de bestuursleden is voorzitter van de Technische Commissie,
waarvan taak en reglement door het Huishoudelijk Reglement worden bepaald.
3. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid
genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld
en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is
het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een
besluit beslissend.
5. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande
vergaderingen van en de besluit¬vorming door het bestuur worden gegeven.

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek aftreden - Schorsing:
Artikel 11.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan
te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en of geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af,
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Een aftredende
is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats in van zijn voorganger.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van - en
bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de
vereniging.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging:
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer
personen, die door het bestuur worden benoemd.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter te samen met één ander bestuurslid. Bij ontstentenis van de
voorzitter wijst het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

Jaarverslag - Rekening en verantwoording:
Artikel 13.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in
rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie
van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
kascommissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien
jaren lang te bewaren.

]
Algemene Vergadering:
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering gehouden. In deze vergadering komen onder meer
aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel
13, met het verslag van de kascommissie;
h. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van bestuur en leden, aangekondigd hij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken, met opgave van de te behandelen
onderwerpen.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
artikel 18 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18
vermelde oproepingstermijn.

Toegang en Stemrecht:
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden en leden
van verdienste van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid
4, en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het
bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd
tot het uitbrengen van één stem.
4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem
zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een
zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.
Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

Voorzitterschap en Notulen:
Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger. Wordt
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
een ander, daartoe door de voorzitter aangewezen, notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend, na goedkeuring
door de algemene vergadering.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering:
Artikel 17.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter,
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien hij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een
bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten
plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen gestemd is en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de
stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering;
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister, bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt
tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

Statutenwijziging:
Artikel 19.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht
dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De
statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten, die onverenigbaar zijn met de
statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en
van het district waartoe de vereniging behoort.
Dit lid mag niet gewijzigd worden zonder verkregen toestemming van de
Nederlandse Bridge Bond.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordeljk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden, of een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden doen toekomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste
vergadering, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan
de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde
van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding:
Artikel 20.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering
minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie
maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen aan de
algemene vergadering.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de
vereniging overeenstemmen.

Huishoudelijk Reglement:
Artikel 21.
1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels
geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse
bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van
uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling
haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden hij besluit
van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel van ten minste
eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, dan wel een
schriftelijk voorstel van het bestuur.
3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch
met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge
Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort.
Dit lid mag niet worden gewijzigd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Hoofdstuk 1. Leden.
Art. 1 1. Voor de toelating van gewone leden gelden de volgende regels:
na aanmelding hij een bestuurslid wordt een kandidaat-lid uitgenodigd om twee
speel-bijeenkomsten mee te maken, waarna toetreding als lid kan volgen, tenzij
bij het bestuur bezwaar is binnengekomen van één of meer leden tegen toelating.
In dat geval beslist het bestuur omtrent de toelating na kennisneming van het
bezwaar.
2. Na toelating van een nieuw lid zorgt de secretaris voor opneming in het
register van namen en adressen van leden van de vereniging en voor melding van
de toetreding aan de Nederlandse Bridge Bond.
Art. 2 De leden zijn verplicht:
a. de Statuten en de reglementen van de vereniging, waarvan zij bij
toetreding een exemplaar ontvangen, alsmede de besluiten van het bestuur en de
algemene vergadering na te leven;
b. de uit artikel 10 lid 2 van dit reglement voortvloeiende aanwijzingen
en beslissingen van de Technische Commissie na te leven;

Art. 3 Het bestuur kan een “ledenstop’ instellen, wanneer de omstandigheden
dit naar de mening van het bestuur eisen.
Het bestuur legt hiervan verantwoording af aan de algemene vergadering.

Hoofdstuk 2. Bestuur.
Art. 4 Omschrijving bestuursfuncties.
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten en ziet er op toe
dat de bestuursleden hun taak naar behoren vervullen.
2. De secretaris voert de briefwisseling van de vereniging. Van alle
uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en
verricht voorts alle werkzaamheden, die volgens de Statuten, het Huishoudelijk
Reglement en bestaande gebruiken aan zijn functie zijn verbonden.
3. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, doet de
uitgaven, int de contributies en andere inkomsten en draagt zorg voor de
financiële administratie.
4. Eén van de bestuursleden is voorzitter van de Technische Commissie.

Art. 5 Bestuursvergaderingen.
1. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, met
inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen. In urgente gevallen,
zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van deze termijn worden afgeweken.
2. Indien ten minste twee bestuursleden de wens daartoe te kennen geven,
met opgave van het/de door hen voorgestelde onderwerp(en) van bespreking, is de
voorzitter gehouden een bestuursvergadering bijeen te roepen.
3. Besluiten van het bestuur zijn slechts geldig indien een meerderheid
van het bestuur ter vergadering aanwezig is.
4. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de bestuursvergadering
voorgezeten door
een ander, door de aanwezige bestuursleden uit hun midden aan te wijzen
bestuurslid.

Hoofdstuk 3. Algemene Vergadering.
Art. 6 1. De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden in de maand
september.
2. De orde van werkzaamheden op de Jaarlijkse Algemene Vergadering is in
het algemeen als
volgt:
1. Behandeling van de notulen van de vorige algemene vergadering.
2. Mededeling van ingekomen stukken.
3. Jaarverslag van het bestuur.
4. Rekening en verantwoording over het in het afgelopen iaar
gevoerde bestuur.
5. Verslag kascommissie.
6. Benoeming kascommissie.
7. Begroting van ontvangsten en uitgaven voor het lopende boekjaar.
8. Mededelingen en voorstellen van het bestuur.
9. Voorstellen van leden.
10. Verkiezing van leden van het bestuur.
11. Rondvraag.

Art. 7 1. Indien een lid in een algemene vergadering naar het oordeel van
de voorzitter buiten de orde is of de beraadslagingen op ernstige wijze
verstoort, kan de voorzitter dat lid na voorafgaande waarschuwing het woord
ontnemen.
2. Indien een lid zich in een algemene vergadering niet aan de leiding van
de voorzitter wenst te onderwerpen, kan dat lid de toegang tot de vergadering
door de voorzitter worden ontzegd.
3. De voorzitter heeft het recht een onderwerp, dat in een algemene
vergadering hij de rondvraag aan de orde komt, niet in behandeling te nemen,
tenzij de vergadering anders beslist.

Hoofdstuk 4. Contributie.
Art. 8 1. Door de jaarlijkse algemene vergadering wordt aan de hand van
een desbetreffend voorstel van het bestuur de contributie van de in lid 2 van
dit artikel genoemde leden vastgesteld.
2. Het bedrag van de contributie kan verschillen met betrekking tot
respectievelijk:
a. het aantal malen dat men gebruik maakt van de aangeboden
speelmogelijkheid;
b. leden tot 25 jaar (jeugdleden);
c. leden, die tevens lid zijn van één of meer andere bij de Nederlandse
Bridge Bond
aangesloten verenigingen (dubbelleden);
d. overige leden.

Hoofdstuk 5. Commissies.
Art. 9 Kascommissie.
De kascommissie brengt van haar bevindingen tijdig rapport uit aan het bestuur
en vervolgens - conform artikel 13 lid 3 van de Statuten - aan de Jaarlijkse
Algemene Vergadering.
Art. 10 Technische Commissie.
1. De Technische Commissie wordt jaarlijks door het bestuur samengesteld
op zijn eerste vergadering na de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
2. De Technische Commissie heeft tot taak:
a. het organiseren van de clubcompetitie en van andere interne wedstrijden
en speelbijeen¬komsten;
b. het zorgdragen voor de wedstrijdleiding van de door de vereniging of
met haar medewerking georganiseerde wedstrijden;
c. het adviseren van het bestuur bij het vaststellen van de teams, die de
vereniging afvaardigt. Hiertoe behoort het samenstellen van paren c.q.
viertallen en het aangeven van de volgorde daarvan, alsmede het aanwijzen van
invallers;
d. het bijhouden en verwerken van alle uitslagen. die voor de beoordeling
van de speelsterkte van viertallen, paren of individuele spelers van belang
worden geacht.
3. Voorts adviseert de Technische Commissie het bestuur in alle
aangelegenheden van wedstrijdorganisatie en wedstrijdtechniek. voor zover zij
daarmee niet krachtens het vorige lid zelf belast is.
Art. 11 Andere commissies.
1. Het bestuur kan andere commissies instellen, waarvan de leden door het
bestuur worden benoemd en ontslagen.
2. Aan deze commissies kan het bestuur onder meer opdragen, onder zijn
verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak uit te voeren; één en
ander voorzover de wet en de statuten zulks veroorloven.
3. Het bestuur kan voor iedere commissie, als in dit en het voorgaande
artikel bedoeld, een reglement vaststellen, waarin haar taak en werkwijze zijn
vervat.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen.
Art. 12 Een besluit tot uittreding uit de Nederlandse Bridge Bond kan slechts
worden genomen door de algemene vergadering.
Het bepaalde in artikel 19 van de Statuten is van overeenkomstige toepassing.
Art. 13 In alle gevallen, waarin de Statuten en dit Reglement niet voorzien
beslist het bestuur.
Art. 14 Wijziging van dit reglement geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
artikel 21 lid 2 van de Statuten.