wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT Kamper Bridge Club (KBC) vastgesteld in de ALV van 08-10-2014. Artikel 1: Algemeen Dit wedstrijdreglement is gebaseerd op het reglement van de Nederlandse Bridge Bond, maar bevat voor het spelen op de club aanvullende bepalingen. De KBC wil een gezelligheidsvereniging zijn, maar wel volgens de spelregels van de NBB. De spelregels voor wedstrijdbridge 2007 (oranje boekje) zijn van kracht. Artikel 2: Wedstrijden 1. Tijdens een algemene ledenvergadering in het begin van het verenigingsjaar wordt een speelplan vastgesteld. Hierop kunnen voorkomen: a) Parenwedstrijden: de lijnen worden in volgorde benoemd met de letters van het alfabet, waarbij de hoogste lijn de letter A krijgt. De paren worden naar sterkte ingedeeld, gebaseerd op eerder behaalde resultaten. b) Viertallenwedstrijden: indeling op basis van viertallen (Bij viertallen vormen 2 paren één team, die een wedstrijd tegen een ander team spelen) c) Topintegraalwedstrijden: iedereen speelt dezelfde spellen en de indeling is willekeurig. d) Bijzondere wedstrijden:De TC bepaalt de wedstrijdvorm; het bestuur bepaalt de data, bijvoorbeeld kerstdrive, paasdrive etc. 2. De wekelijkse speelavond begint om 19.30 uur; alle paren dienen om 19.25 uur aan de speeltafels te zitten. 3. De wedstrijdresultaten worden in het NBB-rekenprogramma bijgehouden. Artikel 3: Verhinderingen worden vooraf genoteerd in het afmeldschrift of via onze website onder het kopje Aanmelden/Afmelden. Afwezigheid zonder tijdige melding levert een arbitrale wedstrijdscore op van 40%. Het spelen met een invaller binnen de club is toegestaan. Invaller van buiten de club max.scoore 55%: alleen met toestemming van de wedstrijdleider. Artikel 4 : Ieder paar dient bij aanvang van een volgende ronde zijn systeemkaart aan zijn tegenstanders te overhandigen. Het paar is verplicht zijn afspraken desgevraagd mondeling toe te lichten. Artikel 5: Bij de KBC wordt gebruik gemaakt van bidding boxes. 1. De speler legt zijn bod op tafel met de tekst gericht naar het midden van de tafel. 2. Het biedkaartje moet in één vloeiende beweging uit de box genomen worden. 3. Een bieding is gedaan, zodra een biedkaart uit de bidding box is gehaald. 4. De biedkaarten blijven op tafel liggen tot en met: a. de laatste pas b. noord het uiteindelijke bod heeft genoteerd in de Bridgemate. c. Er uitgekomen is in de eerste slag. Artikel 6: Alerteren is verplicht, ongeacht het hebben aangeboden van de systeemkaart. De tegenpartij heeft het recht het alerteren te verbieden bij aanvang van de ronde. De alerterende speler dient zich ervan te vergewissen, dat de beide tegenstanders zijn alert hebben opgemerkt. Na het alerteren wordt het kaartje weer in de bidding box gestoken. Artikel 7: Een openingsbod van 2 of hoger, alsmede ieder sprongbod moet worden voorafgegaan door het leggen van de stopkaart. De volgende speler is verplicht om 10 seconden te wachten voor hij een bieding doet. Daarna wordt het stopkaartje teruggestoken in de bidding box. Artikel 8: Een speler is verplicht om arbitrage te vragen bij ieder veronderstelde onregelmatigheid met de spelregels. De arbiter zal dan aan de spelers uitleggen, hoe deze onregelmatigheid hersteld dient te worden. Elke speler is verplicht de aanwijzingen van de arbiter op te volgen. Elke speler kan aan het eind van de ronde protest aantekenen bij de wedstrijdleider over de arbitrage. Aan het eind van de speelavond zal de wedstrijdleider een protestcommissie van drie personen benoemen uit gediplomeerde arbiters van de vereniging. Deze protestcommissie zal voor aanvang van een volgende speelavond een definitieve uitspraak doen. Deze uitsprak is bindend binnen de KBC, maar elke speler kan beroep aantekenen tegen deze uitspraak bij de NBB. De wedstrijdleider zal zijn volledige medewerking geven aan het indienen van dit beroep bij de NBB. Er kan sprake zijn van het vooraf moeten betalen van protestgeld, dat echter geretourneerd zal worden bij het ontvankelijk verklaren van dit beroep. Artikel 9: De duur van een ronde wordt door de wedstrijdklok aangegeven. Vijf minuten voor het einde van de ronde geeft een signaal aan, dat men niet meer aan een nieuw spel mag beginnen. Dit moet men doorgeven aan de wedstrijdleider. Artikel 10: Na minimaal 5 zittingen gespeeld te hebben, volgt promotie / degradatie. Bij lijnen van 14 paren of minder promoveren / degraderen 3 paren. Bij lijnen van 15 paren of meer promoveren / degraderen 4 paren. Men moet drie zittingen als paar in de ronde gespeeld hebben om te kunnen promoveren. Voor iedere zitting, die een paar heeft gemist na vooraankondiging, krijgt het zijn gemiddelde score over die serie met een maximum van 50 %. Na 3 keer afwezig in een ronde volgt degradatie. Artikel 11: In alle gevallen, die niet voorkomen bij de spelregels voor wedstrijdbridge 2007 of in bovenstaande 10 artikelen beschreven, beslist de technische commissie. Indien een paar door ziekte meer dan 2 keer afwezig is in een ronde, dan wordt dit paar buitenmededinging geplaatst door de TC en behoudt derhalve zijn positie in die lijn.