Privacyverklaring

Privacyverklaring Bridgeclub P.E.C.

 

Bridgeclub P.E.C. spelend in Zwolle en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna NBB) onder clubnummer 10011 respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict

Wij zijn lid van de NBB omdat onze club het doel van de NBB (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de NBB gebruik maken. De NBB kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van één bridgedistrict IJsselstreek.
Als u lid wordt van bridgeclub P.E.C., levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in, in de ledenadministratie van de NBB.
Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de NBB, mits actueel, uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.
Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma 1)  gebruiken, dan verkrijgen wij en de NBB via deze weg uw naam en eventueel contactgegevens.

Indien u van ons lid bent leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de NBB zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De NBB koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de NBB beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

 

 1. Het NBB-Rekenprogramma wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive; zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes; registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond. Onderdeel van het NBB-Rekenprogramma is ook een inschrijfformulier dat door ons kan worden gebruikt.  

 

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

 

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de NBB, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze clubavond/middag/ochtend en overige activiteiten van ons en de NBB, het opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • de uitslagenservice (het openbaren van het, tot op de deelnemende personen gedetailleerde, wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze Clubwebsite, www.nbbclubsites.nl/club/10011, waarin ondermeer de uitslagenservice, meesterspuntenklassementen en overige klassementen worden opgenomen. Ook kunnen op deze website foto’s van clubevenementen worden geplaatst;
 • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de NBB, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);
 • afspraken uit overeenkomsten met ons of de NBB, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  ==de lidmaatschapsovereenkomst met u (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn die ook verwijzen naar de reglementen van de NBB);
  ==onze lidmaatschapsovereenkomst met de NBB;
  ==de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de NBB en/of bij aan de NBB gelieerde organisaties;
  ==de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de NBB;
 • het verwezenlijken van historische doelen.

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite2) zijn belangrijke digitale instrumenten van de NBB die aan ons, ons bridgedistrict en de NBB ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens, beperkt tot voor zover als ieder daartoe gerechtigd is, worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden.
 

         2. De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de BridgeBond ter beschikking is gesteld.

 

Wij, ons bridgedistrict en de NBB verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de NBB deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen

Wij, het bridgedistrict en de NBB bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de NBB heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de NBB over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de NBB over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons, het bridgedistrict als bij de NBB. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de NBB zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris.