Huishoudelijk Reglement

Algemeen

 

Artikel 1.

Als basis voor het Huishoudelijk Reglement dienen de Statuten van “Bridgeclub Deventer”, voor het laatst gewijzigd op 9 juli 1993.

 

Leden en begunstigers

 

Artikel 2.

a. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

b. De minimale bijdrage van een begunstiger is vastgesteld op € 50,00 per seizoen.

c. Adreswijzigingen dienen binnen veertien dagen bij de secretaris bekend gemaakt te worden,

d. Het bestuur is bevoegd, indien het ledental haar daartoe noodzaakt, een ledenstop in te voeren.

 

Toelating

 

Artikel 3.

a. Degene die als lid wenst toe te treden maakt dit kenbaar aan het bestuur; het aspirant-lid neemt, op de website van de Nederlandse Bridge Bond, kennis van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement van de vereniging.

b. Een aspirant-lid kan gedurende één maand de clubavonden bezoeken; daarna beslist het bestuur over het lidmaatschap

c. Indien het bestuur tot niet toelating van een lid heeft besloten, kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten, indien minimaal 2/3 van de leden vóór een toelating stemt. Het bestuur is niet verplicht de reden voor het weigeren van het aspirant-lid bekend te stellen..

d. Men wordt lid voor minimaal één verenigingsjaar; bij tussentijdse toetreding beslist het bestuur hoeveel contributie verschuldigd is voor het lopende verenigingsjaar.

 

Einde lidmaatschap

 

Artikel 4.

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 augustus schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend. Een later gedane opzegging geldt eveneens als opzegging, doch ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar. Het lid kan dan echter geen recht meer doen gelden.

 

Van het bestuur

 

Artikel 5.

a. De verdeling van de functies wordt door het bestuur bepaald.

b. Wanneer de Algemene Vergadering dit bij volstrekte meerderheid te kennen geeft, kunnen bestuursleden bij acclamatie worden herkozen.

c. Voor alle verkiezingen van bestuursleden kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur en de leden. Van de kandidaatstelling door het bestuur wordt tegelijk met de convocatie aan de leden mededeling gedaan.

d. Kandidaatstelling door de leden dient minimaal twee dagen voor de datum van de Algemene Vergadering schriftelijk in bezit te zijn van de secretaris. Deze kandidaatstelling dient gesteund te worden door minimaal 10 leden.

e. Indien door de leden geen tegenkandidaten worden ingediend, is de door het bestuur voorgestelde kandidaat benoemd.

 

Artikel 6.

Het bestuur heeft de algemene leiding van zaken en beslist in alle voorkomende gevallen, met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 7.

De voorzitter:

a. is woordvoerder van het bestuur;

b. leidt de vergaderingen;

c. heeft het recht de discussies te sluiten, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht;

d. benoemt op de Algemene Vergadering het stembureau;

e. controleert de werkzaamheden van de verschillende bestuursleden;

f. zorgt ervoor, dat de voorschriften, gegeven in de Statuten en het Huishoudelijke Reglement, stipt worden nageleefd.

 

Artikel 8.

De secretaris:

a. voert de briefwisseling in naam van het bestuur;

b. maakt de notulen van alle vergaderingen, welke op de eerstvolgende vergadering, na goedkeuring, door de voorzitter en hem worden ondertekend;

c. bewaart en beheert het archief van de vereniging;

d. houdt de ledenlijst bij en stelt van alle veranderingen de penningmeester op de hoogte.

 

Artikel 9.

De penningmeester:

a. beheert de gelden van de vereniging, zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en voor de betaling van alle schulden; van alle betalingen door hem gedaan is hij verplicht een bewijs van betaling te bewaren;

b. is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven en legt op de jaarlijkse Algemene Vergadering rekening en verantwoording af van zijn beheer;

c. wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie, die hiervan verslag doet op de jaarlijkse Algemene Vergadering. De kascommissie bestaat uit minimaal 2 niet bestuursleden en wordt op voorstel van de voorzitter door de jaarlijkse Algemene Vergadering benoemd.. Een lid van de kascommissie wordt voor twee jaar benoemd.

 

Artikel 10.

De wedstrijdsecretaris:

a. is voorzitter van de Technische Commissie (TC) en tevens wedstrijdleider.

b. Bij verhindering wijst hij iemand anders aan als wedstrijdleider.

 

Algemene Vergaderingen

 

Artikel 11.

De secretaris geeft de leden minstens 7 dagen van te voren schriftelijk kennis van een Algemene Vergadering met opgave van redenen, plaats, tijd en de te behandelen punten. De jaarlijkse Algemene Vergadering en de Algemene Vergaderingen, waarin tussentijdse bestuursverkiezingen plaats vinden, moeten minstens 14 dagen van te voren worden geconvoceerd.

 

Artikel 12.

Een Algemene Vergadering is geldig als minstens 15 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Gaat een Algemene Vergadering niet door wegens onvoldoende opkomst, dan zal een tweede Algemene Vergadering in ieder geval geldig zijn, mits hierin over niets anders een besluit genomen wordt dan op de convocatie van de eerste vergadering vermeld stond.

 

Technische Commissie (TC)

 

Artikel 13.

Het bestuur belast de TC met de uitvoering van het in artikel 3 van de statuten gestelde.

 

Artikel 14.

a. De TC bestaat uit een oneven aantal leden, minimaal vijf, waaronder de wedstrijdsecretaris

b. Elke drie jaar treden volgens rooster twee leden af, die onmiddellijk herkiesbaar zijn De verkiezing vindt plaats in een Algemene Vergadering. Kandidaat stelling conform artikel 5 punt c van dit Huishoudelijk Reglement.

 

Taken en bevoegdheden van de TC

 

Artikel 15

a. Het samenstellen van het wedstrijdreglement ten behoeve van competities en drives.

b. Het beheren van het spelmateriaal.

c. Belangrijke besluiten en/of voorstellen worden na goedkeuring van het bestuur schriftelijk meegedeeld aan de leden.

d. De TC neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.

e. De vergaderingen van de TC worden genotuleerd en afschriften gaan naar het bestuur.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 16.

Bij geschillen tussen leden, het bestuur en/of TC, kan het bestuur zich laten bijstaan door een arbitrage commissie. Deze commissie bestaat uit drie niet belanghebbende leden en/of deskundige niet-leden. Artikel 17. In alle gevallen, waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Artikel 18. Dit Huishoudelijk Reglement kan alleen in een Algemene Ledenvergadering worden herzien. Voor elke wijziging is een meerderheid van 2/3 der geldige, uitgebrachte stemmen nodig. Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd. Dit Huishoudelijk Reglement is voor het laatst vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 4 september 2007.