Statuten

S T A T U T E N

 

                        Naam en zetel

Artikel 1

1.   De vereniging draagt de naam: Nunspeetse Bridge Club.

2.   Zij heeft haar zetel in de gemeente: Nunspeet.

3.   De vereniging is opgericht op vierentwintig januari negentienhonderdtweeënzeventig.

 

                        Doel

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel te bevorderen.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a.   het geven van gelegenheid tot het spelen van bridge;

b.   het aanleren en de uitbreiding van de kennis van en de vaardigheid in het bridgespel;

c.   het organiseren van en het deelnemen aan bridgewedstrijden;

d.   lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond;

e.   andere wettige middelen.

 

                        Leden en begunstigers

Artikel 3

1.   De vereniging kent:

a.   gewone leden;

b.   ereleden;

c.   leden van verdienste;

d.   begunstigers.

2.   Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn toegelaten.

3.   Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd op voordracht van het bestuur bij besluit

van de algemene ledenvergadering genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan gewone leden zijn toegekend. Ereleden zijn vrijgesteld van betalingen van de contributies.

4.  Begunstigers kunnen zijn personen, rechtspersonen of andere instellingen, die de vereniging financieel willen steunen.

5.  Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen. Aan deze adressen kunnen alle voor hen bestemde mededelingen en oproepingen worden verricht.

6.  Waar in deze statuten en het huishoudelijk reglement wordt gesproken van lid of leden wordt daaronder verstaan: gewone leden, ereleden en leden van verdienste, tenzij het tegendeel blijkt.

7.  In elke categorie is een onderverdeling mogelijk; in het huishoudelijk reglement wordt dit zo nodig nader geregeld.

 

                        Aanmelding en toelating

Artikel 4

1.   Aanmelding van leden van de vereniging geschiedt door opgave bij het bestuur, op de voorwaarden door het bestuur bij huishoudelijk reglement te bepalen.

2.   Het bestuur beslist omtrent toelating van leden zoals in artikel 3 genoemd.

3.   Bij niet-toelating door het bestuur tot gewoon lid, kan op de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating worden besloten, echter slechts met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

                        Geldmiddelen

Artikel 5

1.   De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a.   contributies van de leden en entree-gelden van nieuwe leden;

b.   donaties en schenkingen;

c.   alle andere baten en inkomsten.

2.   Door de algemene ledenvergadering wordt de jaarlijkse

     contributie van de leden vastgesteld op voorstel van het

     bestuur, eventueel gedifferentieerd naar categorie.

     Het bovenstaande is ook van toepassing op de vaststelling van de entreegelden.

 

                   Einde lidmaatschap

Artikel 6

1.   Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a.   door het overlijden van het lid;

b.   door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

c.  door schriftelijke opzegging, met redenen omkleed, namens de vereniging;               

deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die in de statuten/ huishoudelijk reglement zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs, waaronder onder meer begrepen wangedrag aan de bridgetafel, van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

     d.  door ontzetting;

bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met de meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar of per het einde van het kalenderjaar, en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

3.   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.   Een lid is bevoegd bij opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten, echter binnen één maand na de gehouden algemene ledenvergadering.

6.   Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van al zijn rechten. Hij zal echter wel het recht hebben de vergadering, waarin zijn beroep wordt behandeld, bij te wonen en daarin het woord te voeren.

7.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd met inachtneming van hetgeen is bepaald in het huishoudelijk reglement.

8.  In de gevallen, genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

 

                        Schorsing

Artikel 7

1.   Leden die handelen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging, of die zich niet gedragen naar het beluit van de algemene ledenvergadering, of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene ledenvergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal één maand.

2.   Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht om op de algemene ledenvergadering, waar de schorsing of de voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

 

                        Bestuur

Artikel 8

1.   Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden, gekozen door de algemene ledenvergadering. Zij moeten lid zijn van de vereniging. De algemene ledenvergadering benoemt de leden uit een door het bestuur en/of door de leden gemaakte voordracht.

2.   De voordracht door de leden moet schriftelijk ten minste één week voor de vergadering worden ingediend en ondertekend worden door ten minste één/tiende van het aantal leden en vergezeld van een akkoordverklaring van de kandidaat. Is geen voordracht door het bestuur of de leden gemaakt dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.

3.   De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur verdeelt onderling de overige functies.

4.   De bestuursleden worden voor de tijd van drie jaren gekozen. Het rooster van aftreden, zoals in het huishoudelijk reglement wordt omschreven, regelt de wijze van aftreden als bestuurslid. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, doch slechts twee maal.

5.   Bij eventuele aftreding van het gehele bestuur is het verplicht de lopende zaak af te wikkelen totdat een nieuw bestuur is gekozen. Bij tussentijdse vacatures worden de betreffende werkzaamheden door anderen tijdelijk waargenomen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Als het aantal bestuursleden minder dan drie is, wordt zo spoedig mogelijk

     een algemene ledenvergadering uitgeschreven ter voorziening in de vacatures.

6.  Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. De algemene ledenvergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.

7.  De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid ontslaan of schorsen. Een besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig is.

8.  Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

9.  Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

10.Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

  11.Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt.

12.Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur  zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd. De adviseurs en/of samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

 

            Bestuurstaken / bevoegdheden en vertegenwoordiging 

 Artikel 9

1.   Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Tevens is de voorzitter of diens plaatsvervanger tezamen met de secretaris of met de penningmeester bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen in- en buiten rechte.

2.  Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3.  De vereniging is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

4.   Voor de handelingen als omschreven in sub 2 en 3 van dit artikel is voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist.

 

                        Commissies

Artikel 10

Door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering worden de volgende commissies ingesteld:

a.   een technische commissie;

b.   een financiële commissie;

c.   andere commissies naar behoefte.

Hun aanstelling, werkwijze, rechten en verplichtingen worden omschreven in het huishoudelijk reglement. Deze commissies zullen onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde taken ten behoeve van de vereniging uitvoeren.

 

            Jaarverslag / rekening en verantwoording

Artikel 11

1.   Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met eenendertig juni van het jaar daaropvolgend.

2.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.   Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,

     rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

     Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en

     verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.   De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie, de financiële commissie, van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag aan de algemene ledenvergadering van haar bevindingen uit.

5.   Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.   Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekeningen strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de stukken blijken. Indien de goedkeuring wordt geweigerd dan neemt de vergadering die maatregelen welke zij in het belang van de vereniging acht.

7.   De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

8.   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

 

De algemene vergadering

Artikel 12

1.   Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.   Ten minste eenmaal per jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.

     De algemene ledenvergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

     b.  de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie

          voor het volgende verenigingsjaar;

c.   voorziening in eventuele vacatures;

d.   voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

e.   het jaarverslag van de secretaris;

f.    vaststelling van de contributies;

g.   de begroting voor het volgende jaar.

3.   Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.               

4.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16;

De kosten van deze bijeenroeping zijn voor rekening van de vereniging.

 

                        Toegang en stemrecht

Artikel 13

1.   Toegang tot de vergaderingen hebben alle leden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij met toestemming van de algemene vergadering en behoudens het in artikel 6 bepaalde.

2.   Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen, beslist de algemene ledenvergadering.

3.   Ieder lid (mits niet geschorst) heeft één stem.

4.   Afwezige leden kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen waarbij zij dan als aanwezig worden meegeteld.

 

                        Voorzitterschap /  notulen

Artikel 14

1.   De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.   Van het verhandelde in elke vergadering, worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

 

            Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel 15

1.   Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de

inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der aanwezige leden van de vereniging of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.  Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid

verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, is de oudste in leeftijd benoemd.

5.   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende

     verkiezing van personen, dan is het verworpen.

6.  Alle stemmingen geschieden mondeling. Indien het bestuur of de algemene vergadering dit nodig oordeelt, zal over personen schriftelijk worden gestemd.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 

            Bijeenroeping algemene ledenvergadering

Artikel 16

1.   De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Deze oproeping vindt plaats door middel van convocaties. De vergaderingen worden ten minste twee weken van tevoren geconvoceerd. In spoedeisende gevallen - ter beoordeling van het bestuur of van de tot het oproepen gerechtigde leden kan gemelde termijn echter worden bekort tot ten minste acht dagen.

2.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17. Op de agenda worden ook geplaatst punten of voorstellen die tijdig tevoren door ten minste tien leden schriftelijk aan de secretaris zijn opgegeven.

 

Statutenwijziging

Artikel 17

In de statuten der vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

Een afschrift van de voorgedragen wijziging wordt bij de oproep tot de vergadering gevoegd of afzonderlijk toegezonden. Bovendien moet een afschrift van het voorstel ten minste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de stemgerechtigde leden ter inzage worden gelegd.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden daarvan is ieder bestuurslid bevoegd.

 

                        Ontbinding

Artikel 18

1.   De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.

2.   Na ontbinding blijft de vereniging bestaan ter vereffening, gedurende welke tijd de statuten en het huishoudelijk reglement - voor zover van toepassing - van kracht blijven.

3.   Bij het ontbindingsbesluit wordt tevens bepaald wie met de vereffening wordt belast en wie de boeken van de vereniging gedurende de wettelijke termijn zal bewaren.

4.   Een eventueel batig saldo na de ontbinding zal worden aangewend voor, door de algemene vergadering, waarin tot de ontbinding is besloten, te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

 

                        Huishoudelijk reglement

Artikel 19

1.   Een huishoudelijk reglement wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld, ter regeling van onderwerpen, waar dit is bepaald of waarvan overigens regeling wenselijk wordt geacht.

2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

                        Slotbepaling

Artikel 20

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.